ZMLUVY - odkaz na www.zverejni.info

 

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY
NÁZOV

CENA v €

s DPH

ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
001 Senné , Združenie vlastníkov Kupna Zmluva 08.06.2012 , 09.03.2012
002 Pohanková Iveta Príboj Kúpna zmluva 23.04.2013, 25.05.2013
003 Pohanková Iveta Príboj Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve

02.07.2013, 18.07.2013

004 obyvatelia 6 BJ Senné č. 89 Kúpna zmluva  na prevod vlastníctva 01.10.2014
005 obyvatelia  6 BJ Senné č. 89 dodatok č. l ku kúpnej zmluve na prevod vlastníctva 10.11.2014
006 Premier Consulting,s.r.o. Komárno Zmluva o dielo č. 220415-MTS-3 24.04.2015
007 PROUNION a.s. Nitra Zmluva o posk. služieb 27.11.2015
008 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo ŠA 01.12.2015
009 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo VP 3200,00 01.12.2015
010 Euro Dotácie a.s. Žilina Mandátna zmluva V003-1/2016 14.03.2016
011 KOLEK s.r.o. Zmluva o dielo 235486,68 03.05.2016
012 ENVI-PAK Zmluva SZH0928201509 03.06.2016
013 PPA Zmluva o poskytnutí NFP c.072BB130129 96058,58 21.03.2018
014 PPA Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti NFP PPA c.072BB130129 0,00

04.06.2018

01.06.2018

015 JUDr. Ďurica Peter Zmluva GDPR 06062018 06.06.2018
016 KOLEK s.r.o. Lučnec
Nájomná zmluva
29.06.2018
017 Ing. Filipová INFO Želovce Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov 29.06.2018
018

Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš

Zmluva o dielo č. 83 28.08.2018
019 KOLEK, s.r.o Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

28.09.2018

27.09.2018

020 MAPASlovakia Bratislava Zmluva o spracovaní osobných údajov 07.12.2018
021 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 3 o poskytovaní audítorských služieb 04.02.2019
022 V-ING Horná Strehová Dodatok č.1 - V-ING 12.06.2019
023 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb
20.06.2019
024 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k zmluve

08.07.2019

08.07.2019

025 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 4 o poskytovaní auditorských služieb 08.07.2019
026 Disig, a.s.Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 19.11.2019
027 Sroka s.r.o. Pohronská Plhora Zmluva o dielo 1/2020 550.-

26.01.2020

27.01.2020

028 Firotech, s.r.o. Veľký Krtíš Mandátna zmluva CO 11.02.2020
029 Firotech, s.r.o. Veľký Krtíš Mandátna zmluva PPO 11.02.2020
030 SLOVAKIA ENERGY Zmluva o dodávke elekrtriny 20.05.2020
031 DEA AUDIT Lučenec Ddatok č. 5 o poskytovaní auditorských služieb

31.08.2020

04.09.2020

032 E.C.A.spol.s.r.o Lučenec Zmluva o dielo - Rekonštrukciaob.budovs.č. 82 a 87 Senné a s.č.14 Príboj

18.09.2020

18.09.2020

033 E.C.A.spol.s.r.o Lučenec

Zmluva o dielo -

Riešenie havarijného stavu ob.budov s.č. 81 a 82

18.09.2020

18.09.2020

034 MF SR Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2 476.-

7.10.2020

7.10.2020

035 E.C.A. spol.s.r.o Lučenec Dodatok č. 1 k Zmlluve o dielo zo dňa 18.09.2020 Rieš. hav. stavu
9.10.2020
036 VÚB,a.s. Bratislava Zmluva o bežnom účte 3.11.2020
037 E.C.A.spol.s.r.o Lučenec Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.09.2020 Rek. 82 a 87 9.10.2020
038 ŠU SR Bratislava Zmluva o výpožičke § 659 a nasl. Občianskeh zákonníka 21.12.2020
039 Regionálne centrum slobody zvierat Dodatok k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov 18.01.2021
040 PZW s.r.o. Lučenec
Zmluva o dielo § 536 - riešenie havar. stavu - doplnenie
19.1.2021
041 ŠÚ SR Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 15.03.2021
042 E.C.A. spol.s.r.o. Lučnec Dodatok č. 2 k zmluv o dielo zo dňa 18.09.2020 6.9.2021
043 Kulhan Tomáš, MUDr.,PhD. , Dražkovce Kúpna zmluva v zmysle § 588 a nasl. Obč. zákonníka 1 920.- € 19.10.2021
044 Stredoslovenská energetika Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny 27.10.2021
045 PRIMA banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 76/014/21 15 000.-€ 10.11.2021
046 Mária Klátiková, Senné 23, 991 01 Senné Kúpna zmluva § 588 Občianskeho zákonníka 7 800.-€ 10.11.2021
047 SSE Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.11.2021
048 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 6 k Zmluve o posk. audítorských služieb 02.12.2021
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.