Kúpna zmluva Pohanková.tif
Kúpna zmluva Pohanková

Senné , Združenie vlastníkov.tif
Senné, Združenie vlastníkov

Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve.tif
Dodatok č.1 a č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 3 k zmluve Pohanková.tif
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve

kúpna zmluva na prevod vlastníctva.tif
kúpna zmluva na prevod vlastníctva

dodatok č. 1 ku KZ na prevod vlastníctva.tif
dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na prevod vlastníctva

Zmluva o dielo č. 220415-MST-3.tif
Zmluva o dielo č. 220415-MST-3

Zmluva o PS PROUNION.pdf
Zmluva o PS PROUNION

zmluva o dielo ŠA.pdf
Zmluva o dielo ŠA

Zmluva o dielo VP.pdf
Zmluva o dielo VP

Mandátna zmluva.pdf
Mandátna zmluva

zmluva o dielo - KOLEK s.r.o.pdf
Zmluva o dielo KOLEK s.r.o

Zmluva ENVI-PAK.pdf
Zmluva ENVI-PAK

Zmluva o poskytnutí NFP PPA č. 072BB130129.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP PPA č. 072BB130129

Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti NFP PPA c.072BB130129.pdf
Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti NFP PPA c.072BB130129


zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov.pdf
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov

zmluva o dielo č. 83.pdf
Zmluva o dielo č. 83

Dodatok c.1 KOLEK sro.pdf
Dodatok č.1 KOLEK s.r.o.

zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostr. sprostredkovateľa

Komunálna poisťovňa.pdf
zmluva Komunálna poisťovňa

Zmluva DEA AUDIT.pdf
zmluva DEA AUDIT

nájomná zmluva.pdf
Nájomná zmluva

Dodatok c.1 - V-ING.pdf
Dodatok c.1 - V-ING

Dodatok k zmlluve o poskytovaní verejných služieb .pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve ENVI-PAK.pdf
Príloha č. 1 k zmluve ENVI-PAK

D.E.A.AUDIT dodatok č. 4.pdf
D.E.A.AUDIT s.r. o Dodatok č. 4

Zmluva o posky. služby vydávania certifikátov.pdf
Zmluva o poskyt. dôveryhodnej služby vydávania ertifikátov č. 201915272

zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo č. 1/2020

mandátna zmluva CO.pdf
Mandátna zmluva CO

mandátna zmluva PO.pdf
Mandátna zmluva PO

Zmluva.pdf
Zmluva o dodávke elektriny Slovak energy

Dodatok k zmluve.pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov.pdf
Zmluva o spolupráci o odchyte túlavých psov

odatok č. 5k zmluve 662016 o poskytovaní auditorských služieb.pdf
Dodatok č.5 k zmluve 662016 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dielo - rekonštrukcia obec. budov 82 a 87 a s.č. 14 Príboj.pdf
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ob.budov s.č. 82 a 87 Senné a s.č. 14 Príboj

Zmluva o dielo - riešenie havarijného stavu obec. budov s.č. 81 a 82.pdf
Zmluva o dielo - Riešenie havarijného stavu ob. budov s. č. 81 a 82

zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Dodatok č. 1 k zmluveo dielo zo dňa 18.09.2020.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.9.2020 Rieš. hav. stavu

zmluva o bežnom účte.pdf
Zmluva o bežnom účte VÚB

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.09.2020 Rek. 82 a 87.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.09.2020 Rek. 82 a 87

Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR.pdf
Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR

Dodatok k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavch psov.pdf
Dodatok k zmluve spolupráci o odchyte túlavých psov

Dodatok k zmluve.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke § 659 a nas. občianskeho zákonníka

Zmluva o dielo - rieš. hav. stavu 81 a 82 - doplnky.pdf
Zmluva o dielo § 536 - riešenie hav. stavu - doplnenie

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18.9.2020.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18.09.2020

Kúpna zmluva.pdf
Kúpna zmluva uzavr. v zmysle § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka - Kulhan Tomáš MUDr., PhD.

zmluva sse.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kúpna zmluva § 588 Obč. zákonníka.pdf
Kúpna zmluva § 588 Občianskeho zákonníka

Zmluva o termínovanom úvere.pdf
Zmluva o termínovanom úvere č. 76/014/21

Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dodatok č. 6 k zmluve DEA AUDIT.pdf
Dodatok č. 6 DEA AUDIT s.r.o

SSE príloha k zmluve.pdf
SSE príloha k zmluve

Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.